باخودم بار گناه آوردم | شور شب اول محرم96 | شور 

پرچم مشکی بازم رو قله عالمه | شور شب اول محرم96 | شور 

ذکر تو بر لبم اباعبدالله | تک شب اول محرم96 | تک 

حی علی العزا | واحد شب اول محرم96 | واحد 

باز من و هوای تو | زمینه شب اول محرم96 | زمینه 

خانه ای که سردرآن جای چوب پرچم | روضه شب اول محرم96 | روضه