یه دل بی قرار دارم من ازت انتظار دارم | شور 

آبروی دو عالم، آبروی عالم | زمینه 

مناجات و روضه خوانی – حاج مجید صابری | مناجات  روضه

توبه ام توبه نشد | مناجات