جبریل شراب ازلب شیرین تونوشد – نریمانی | سرود  

میون گهواره،خنده به لب داره – ایزدی | سرود 

جام چشمان زلالت شور داری – ایزدی | مدح 

ضربانم حسنه،تاب و توانم حسنه – نریمانی | سرود  

مه کاملم ، به تو سائلم – یزدانی | سرود 

علوی میمیرم ، مرتضوی میمیرم – نریمانی , یزدانی | سرود  

نیمه ماه عجب ذکری رو لبهای منه – یزدانی | سرود 

من عبد دربار توام – نریمانی | سرود