به هر دری زدم نشد آقا | شور 

لبهای تیز نیزه کجا و گلوی تو | روضه 

از ما جفا بسیار دیدی و وفا نه | مناجات