یادم نمیره بغضم رو تو روضه شکستم 2 | شور 

یادم نمیره بغضم رو تو روضه شکستم | زمینه 

شاه ما خیلی سفارش کرده فبک للحسین | روضه 

حیف باشد که دلم پیش تو غمگین باشد | مناجات