بخش پنجم شور | ای که به عشقت اسیر | علی علیپور | علی_علیپور 

بخش چهارم شور | قصد کربلا کردی اصحاب و صدا کردی | شور 

بخش سوم زمینه | حالت بده شبیهِ زندگیم | علی علیپور | علی_علیپور 

بخش دوم روضه | میخواستم که مانع دشمن شوم ولی قدم نمیرسید | روضه 

بخش اول مناجات | گر چه از دست منِ بی سرو پا خون جگری | مناجات