دودمه شب عاشورا | دودمه 

سلام آقای نوکرها | شور 

با بال فرشته، خدا روی قلبم نوشته | واحد 

عجیب هیئت تو بوی کربلا دارد | واحد 

با گریه خیمه گاهو میبینم | واحد 

حسین من، کجا میری بدون خواهر | زمینه 

روضه شب عاشورا سید رضا نریمانی | روضه 

بد جور دل شکسته ای و گریه می کنی | مناجات