غم از دلم نمیپره بی تو | شور 

نه که اسم تو علیه | شور 

هوائیتم یه عمره دنبال پست گدائیتم | شور 

عمه جانم زینب | واحد 

افتادم از حال تا افتادی از مرکب | واحد 

یه جون دارم اونم فدا،یه یار جونی میکنم | زمینه 

روضه شام عاشورا | روضه 

ما کجا؟ مونس تنهایی دلدار شدن | مناجات